คณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายไกรสิน โตทับเที่ยง

กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


พล.ต.อ. ชาญ รัตนธรรม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ


ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ


น.พ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ


นางจีรภรณ์ ศุภศรี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ


นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน

กรรมการ
เลขานุการบริษัท


นายสุเมธ อุสาหะ

กรรมการ


นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์

กรรมการ


นายสมชาย คุรจิตโกศล

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี