เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด(มีรถพร้อมคนขับ)

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22-35 ปี
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- รักและสนใจงานขาย
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

กรุงเทพฯ รายได้รวม 14,000-18,000 บาท
ต่างจังหวัด รายได้รวม 18,000-24,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับรถขายหน่วยรถ กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 27-45 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

กรุงเทพฯ รายได้รวม 13,000-15,000 บาท
ต่างจังหวัด รายได้รวม 15,000-18,000 บาท
(เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนรถไฟสปรินเตอร์

ลักษณะงาน

ให้บริการผู้โดยสารบนรถไฟสปรินเตอร์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี
- รักและสนใจงานด้านบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์/นักพัฒนาระบบ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา NET(VB.C#/PHP/SQL /HTML/JAVA SCRIPT ได้ทั้ง Windows Forms และ Web Forms เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและสามารถใช้งานโปรแกรม MS SQL Server และ MySQL รวมถึงมีความรู้ในการพัฒนา Index, Stored Procedure, Function เป็อย่างดี
- มีความรู้และสามารถพัฒนารายงานด้วย Reporting Service, Crystal Report และ DevExpress Framwork ได้ดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อความเป็นไปได้ของระบบ
- กำหนดทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาระบบ
- ออกแบบและวางแผนระบบให้สอดคล้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
- สามารถแก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network ได้
- สามารถลงโปรแกรมต่างๆ ดูและและเขียน website ได้
- สามารถพัฒนาระบบ wordpress ได้

ตำแหน่ง พนักงานจัดส่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดรายการอาหารเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้บริการ
- รับ-ส่งอาหารเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้น-ลงขบวนรถไฟในแต่ละวัน
- ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับให้บริการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง Trade Marketing Executive

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีความสามารถในการพัฒนาช่องทางการตลาด
- มีความรู้ด้าน e-commerce และ m-commerce
- สามารถจัดทำแผนการตลาดและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
- จัดทำรายงานการขายและวิเคราะห์วางแผนรายการ Consumer Promotion

ตำแหน่ง Product Development Executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พัฒนาสินค้าใหม่ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สำรวจและวิจัยความต้องการของผู้บริโภค
- จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวทางการตลาดของคู่แข่งขัน

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สำรวจและวิจัยความต้องการของผู้บริโภค
- จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวทางการตลาด

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)
43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2863-3288 ต่อ 129, 132, 177
Email: hr@smilingfish.com