ผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


คุณไกรสิน โตทับเที่ยง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


คุณทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน

ผู้อำนวยการ สำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ


คุณศักรินทร์ เรืองวรเวทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน


คุณไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย


คุณสุเมธ อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี


คุณคันธิศ อรัณยกานนท์

ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล


คุณมัลลิกา ไมตรีภิรมย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน