Way to Smile
Good Governance... แนวทางพัฒนาสู่...เพื่อนร่วมเดินทางสรรสร้างรอยยิ้ม
รอยยิ้มภายใต้หลักบรรษัทภิบาล l รอยยิ้มสู่สังคม l รอยยิ้มจากการสร้างสรรค์ธุรกิจ l รอยยิ้มสู่ธรรมชาติ
wayofsmile

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งถือปฎิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนานโยบายด้านบรรษัทภิบาลเพื่อควบคุมการกำกับดูแลกิจการให้มี ความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ภายใต้การสะท้อนหลักการสำคัญดังนี้

Ethics arrow การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
Transparency arrow ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส
Equitable Treatment arrow การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมี ความเป็นธรรม
Accountability arrow การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมี ความเป็นธรรม
Vision with Long Term Value Creation arrow ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ชี้แจงและอธิบาย การตัดสินใจนั้นได้ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น more up

  บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้า ของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรการดูแลการใช้และการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายใน

 2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  more up

  บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีระบบการบริ​หารสอดคล้องตามสิทธิของผู้มีส่​วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนรับผิดชอบดูแลให้ผู้มีส่​วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้​มครอง

 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  more up

  บริษัทฯ นำเสนอความเคลื่อนไหวของบริษั​ทผ่านทางช่องทางต่างๆ ตลอดจนกำหนดมาตรการในการเปิ​ดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา

 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  more up

  บริษัทฯ มี​การกำหนดนโยบายการสรรหาคณะกรรมก​ารโครงสร้างค่​าตอบแทนและกรอบการดำเนินงานที่​ชัดเจน มีการควบคุม การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิ​ดชอบและการประสานการดำเนิ​นการระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิ​ทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมี​การวางกรอบนโยบายเพื่อเน้​นการสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อก่​อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของกิ​จการในระยะยาว ภายใต้ความรอบคอบในการดำเนิ​นงานและแนวทางการบริหารความเสี่​ยง

 5. การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารความเสี่ยง more up

  บริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่​มจากการบริหารความเสี่ยงทั้​งระบบ มีแนวทางการปิดความเสี่ยงเพื่​อลดผลกระทบทางธุรกิจ และมีการพิจารณาระดับความเสี่​ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ​้น โดยเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุ​ดจากการบริหารความเสี่ยงเพื่​อสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจอย่​างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ จะส่งเสริม ศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า นักลงทุน พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการสร้างสรรค์ธุรกิจร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร และประโยชน์ที่สมดุลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม