quility
Quality Assurance
การควบคุมคุณภาพ | มาตรฐานสากล | ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ณ วันนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคง และเปี่ยมไปด้วย ศักยภาพ จนสามารถก้าวขึ้นมา เป็น ผู้นำด้านอาหารทะเลบรรจุกระป๋องของประเทศ อย่างแท้จริง โดยนำกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ ในทุกขั้นตอน เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานนับตั้งแต่การนำวัตถุดิบจากทั้งในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง มาผ่าน กระบวนการล้างทำความสะอาด ก่อนที่จะส่งผ่านกรรมวิธีนำไปบรรจุกระป๋อง เข้ารางนึ่ง เติมเครื่องปรุง แล้วส่งเข้าหม้อฆ่าเชื้อ ระบบ STERILIZATION หลังจากนั้นก็นำผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจใน มาตรฐานก่อนที่จะปิดฉลากแล้วจึงนำไปบรรจุหีบ ห่อเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ยังได้วางแผนการซื้อวัตถุดิบสำรองไว้ในห้องเย็น ขนาดความจุกว่า 1,000 ตัน ซึ่งสามารถสำรองวัตถุดิบได้เป็นระยะเวลายาวนาน แม้ในช่วงที่วัตถุดิบมีปริมาณน้อยลง กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ก็ยังคง สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของเครื่องปรุงรสต่างๆ บริษัทฯ ก็ได้ติดต่อจัดซื้อกับโครงการหลวงและสหกรณ์การ เกษตร ซึ่งนับเป็นการช่วยกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง